• Final-ConferenceZV2015
  • Results-main-01

STATEMENT - ”The Electoral Reform serving the Aim of Free and Fair Elections”

Tiranë, 24.05.2016. The Coalition for Free and Fair Elections and for Sustainable Democracy (CFFE) continues to actively monitor the latest developments on the electoral reform in Albania. 

The meetings of the Ad Hoc Committee on Electoral Reform have been conducted, so far without the participation of local civil society organizations. Moreover, although the initial three-month period for the completion of the work of the Committee is coming to an end, there has been no discussion yet on the modalities of public consultations and open meetings that were foreseen in the Decision for the creation of the Ad Hoc Committee on Electoral Reform. 

The Committee does not have a page to display its work for all interested stakeholders that are following the process of the electoral reform. The only available information in the page of the Albanian Parliament, regards the composition of the Committee.  This page lacks any information on the work plan, work conduct and records of meetings as well as on studies or proposals from other actors and interested stakeholders. 

Raport monitorimi-Dita e Zgjedhjeve në Institucionet Publike të Arsimit të Lartë në Shqipëri

Përmbledhje Ekzekutive
Më 20 Prill 2016 u mbajtën zgjedhjet e para gjithëpërfshirëse për autoritetet dhe organet drejtuese në Institucionet Publike të Arsimit të Lartë (IPAL)pas miratimit të Ligjit nr. 80/2015 "Për arsimin e lartë dhe kërkimin shkencor në institucionet e arsimit të lartë në Republikën e Shqipërisë". Përgjithësisht zgjedhjet u mbajtën në përputhje mekornizën përkatëse ligjore dhe standardet ndërkombëtare, duke respektuar lirinë dhe fshehtësinë e votës. Procesi pati një numër shkeljesh, më së shumti në aspektin teknik dhe procedurial, të shkaktuara kryesisht nga padija e komisionerëve dhe mangësi në legjislacion, por që nuk ndikuan në rezultatin e zgjedhjeve dhe/apo mbarëvajtjen e procesit në përgjithësi.

Për herë të parë në historinë e zgjedhjeve në IPAL të Republikës së Shqipërisë, procesi u vëzhgua nga shoqëria civile nëpërmjet pranisë së vëzhguesve të Koalicionit për Zgjedhje të Lira dhe të Ndershme dhe Demokraci të Qendrueshme (KZLN) dhe një grupi të rinjsh vullnetarë të Këshillit Rinor të Ambasadës së Shteteve të Bashkuara të Amerikës në Tiranë. Duke qenë se këto ishin zgjedhjet e para gjithëpërfshirëse, KZLN e konsideroi të nevojshëm garantimin e standardeve demokratike.